به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


فدك گران سنگ امتحان

حدود 1413 سال پيش، فدك از سوى خداوند متعال و پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله به بانوى دو جهان هديه گرديد، و چهار سالِ شيرين فدك در دوران حيات پيامبر صلى الله عليه و آله سپرى شد. آتش حسدِ منافقين در اين چند سال در جوش و خروش بود تا با رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله شعله گرفت و جان و تن صاحب فدك را به آتش كشيد. اكنون 1409 سال از روزهاى مصيبت بار غصب حق فاطمه عليهاالسلام مى‏ گذرد، كه چون زهر در حلقوم تاريخ اسلام ريخته شد.
فدك محك الهى بود كه از همان اولين ساعت اعطاى آن به فاطمه عليهاالسلام با عكس ‏العملهاى موافق و مخالف روبرو شد. اين برخوردها كه در واقع بروز دهنده‏ ى باطن اعتقادى مردم بود ادامه پيدا كرد تا روزى كه فدك غصب شد، و از آن روز گران سنگى شد كه عيار دوست و دشمن را محك زد، و آنچه مردم در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله جرأت بروز آن را نداشتند ظاهر شد، و هر كس نشان داد كه به راستى از غصب فدك ناراحت است يا خرسند، و يا نسبت به آن بى‏ تفاوت است و براى او ارزشى مثبت يا منفى ندارد كه به دفاع از آن برخيزد و اظهار نظر كند.