به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


حرمت مصرف اموال غصبى فدك

نكته ‏اى كه غاصبين بايد بدانند آنست كه پس از غصب فدك هر تصرفى هم كه در آن صورت بگيرد غاصبانه بوده و حرام است، ولى چه جالب است كه اين مطلب را عيناً از كلام حضرت زهرا عليهاالسلام بشنويم كه فرمود:
«اگر آن دو نفر مايه ‏ى قوت مرا از تصرف من بيرون آوردند و آن آذوقه‏ ى كم را از من مانع شدند، ولى اين را براى روز محشر درجه‏ اى حساب مى ‏كنم، و خورندگان محصولش آنرا به جوش آورنده ‏ى جحيم در شعله‏ هاى جهنم خواهند يافت».
بنابراين غاصبين و هر كه تا روز قيامت غصبى بودن آنرا بداند و در آن تصرف كند، لقمه ‏اى را مى ‏خورد كه فاطمه عليهاالسلام راضى نيست، و در واقع شعله ‏هاى آتش است كه در دهان مى ‏گذارد و زندگيش را با آن مى‏ سازد. چنين تصرفى بى ‏اعتنائى به آه دل فاطمه عليهاالسلام است، و شكى نيست كه آه آن بانوى بزرگ از هر سوزى مؤثرتر است.