به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


دفاع اميرالمؤمنين علیه السلام از فدك بعنوان شاهد كل ماجرا

در بخش ‏هاى قبل مطالب مفصلى از دفاعيات اميرالمؤمنين عليه ‏السلام درباره ‏ى مسئله‏ ى فدك ذكر شد كه همزمان با وقوع ماجراى غصب به انجام رسيده بود. ولى آن حضرت در طول عمر خود ياد فدك را فراموش نكردند و به مناسبت هاى مختلف نامى از آن آوردند و حق غصب شده‏ ى زهرا عليهاالسلام را متذكر شدند.
اينك فرازهاى حساسى از اين موارد بعنوان نمونه ذكر مى‏ شود:

هنگام شهادت دادن بر فدك

آنگاه كه شهادت اميرالمؤمنين عليه ‏السلام را به نفع فاطمه عليهاالسلام در مسئله‏ ى فدك نپذيرفتند حضرت به ابوبكر فرمود:
«اكنون كه ما را كاملاً مى‏ شناسيد و منكر مقام ما هم نيستيد، و با اين همه شهادت و گواهى ما براى خودمان پذيرفته نمى‏ شود و شهادت پيامبر صلى الله عليه و آله هم مورد قبول نيست، پس انا للَّه و انااليه راجعون. اكنون كه براى خودمان ادعائى داريم از ما شاهد مى‏ خواهيد؟! آيا كسى نيست كمك كند؟! شما بر حكومت خدا و رسولش حمله برديد و آنرا از خانه‏ اى به خانه‏ ى غير آن وارد كرديد و حجتى هم در بين نيست، ولى بزودى آنان كه ظلم كردند مى‏ فهمند به كجا باز مى‏ گردند«.
سپس به حضرت زهرا عليهاالسلام فرمود: «برگرد تا خدا بين ما حكم كند و او بهترين حكم كنندگان است». (1).