به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


دفاع اميرالمؤمنين علیه السلام از فدك هنگام حکومت عثمان

حضرت در مجلسى كه بنى‏ هاشم در زمان عثمان تشكيل داده بودند چنين فرمود: عمر به يقين مى ‏دانست كه فدك در دست فاطمه عليهاالسلام است و محصول آن را به مصرف رسانيده است، ولى او را تصديق نكرد و سخن ام‏ايمن را هم نپذيرفت. او حق چنين كارى را نداشت و نبايد فاطمه عليهاالسلام را در ملك خويش متّهم مى‏ كرد. شگفت از اين است كه مردم كار او را زيبا توصيف نمودند، و چنين برداشت كردند كه تقوا و ورع آنان را به اين كار واداشته است.
كار زشت آنان را اين جهت بار ديگر جلوه ‏ى زيبائى داد كه گفتند: «فاطمه غير حق نمى‏ گويد، ولى اگر شاهدى غير ام‏ايمن داشت برايش امضا مى‏ كرديم»! و با اين سخن نزد جُهّال منزلتى براى خود كسب كردند. سپس اميرالمؤمنين عليه ‏السلام فرمود: آنها چه كاره بودند و چه كسى به آنان اجازه داده بود كه حكومت كنند و چيزى را به كسى بدهند يا از كسى منع كنند. ولى امت به آنان مبتلا شدند، و آنان خود را در چيزى كه حقشان نبود و علم آنرا نداشتند داخل كردند. (2).
همچنين فرمود: آيا غير آن اعرابى كه بر پاى خود بول مى‏ كرد و با بول خود تطهير مى‏ نمود كس ديگر نبود كه براى آنان در حديث جعلى «النبى لايورث» شهادت دهد؟ (3).