به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


ثبت عكس ‏العمل ها در پرونده‏ ى فدك

از روزى كه سند محكم فدك مورد اقدام تلافى‏ جويانه با اقدام پيامبر صلى الله عليه و آله قرار گرفت، در واقع پرونده‏ ى فدك باز شد تا تمام عكس ‏العمل ها در آن ثبت شود. اين پرونده همچنان باز ماند و تا آخر روزگار نيز باز خواهد ماند، تا دوستان فاطمه عليهاالسلام عيار محبت خود را محك زنند و مسلمانان قضاوت بر حق درباره‏ ى فدك داشته باشند و بشريت نظر خود را در رابطه با ماجرا اعلام نمايد.
واضح است كه غاصبين فدك دو دسته ‏اند: يكى آنانكه در حيات فاطمه عليهاالسلام شخصاً اقدام به غصب آن نمودند، دسته ‏ى دوم آنان كه در طول تاريخ از غاصبين طرفدارى كردند و بهر صورتى قلبشان از غصب حق فاطمه عليهاالسلام راضى بود. هر دو دسته‏ ى غاصبين در دفتر فدك ثبت خواهند شد.