به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


قضاوت در مسئله‏ ى فدك مشكل نيست

از آنجا كه اميرالمؤمنين و فاطمه عليهماالسلام از يك سو در مقام عصمت كبرى و از سوئى مظهر زهد و تقوا و بى ‏رغبتى به دنيايند و از سوى ديگر محبوب قلوب عالم ‏اند و از جهتى ديگر عزيز خدا و رسول‏ اند، و از آنجا كه ابوبكر و عمر و دار و دسته‏ ى غاصبين جز سابقه‏ ى شرك و بت‏ پرستى چيزى ندارند، و با غصب خلافت درجه‏ى اعتناى خود به دنيا را نشان دادند، و سابقه ‏ى برخورد آنان با اهل ‏بيت پيامبر صلى الله عليه و آله بر همه روشن است، لذا با در نظر گرفتن اين دو جبهه ‏ى مخالف، قضاوت در مورد ماجراى فدك كار مشكلى نيست. كافى است هر كس مبانى اعتقادى خود را در نظر آورد و نتيجه را بگيرد.