به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


فدك ظاهركننده ‏ى گرايش هاى اعتقادى

مشكل در گرايش باطنى اشخاص است كه در مسئله ‏ى فدك بروز مى‏ دهند. آنان كه از اختصاص فدك به پيامبر صلى الله عليه و آله و انتقال آن به عزيز خدا و رسول يعنى فاطمه عليهاالسلام ناراحت بودند برخورد خود را نشان دادند.
آنانكه از على عليه ‏السلام دل خوش نداشتند در فدك خود را معرفى كردند و از غصب حق همسر او شادمان شدند. آنان كه محبت اهل‏ بيت عليهم ‏السلام را در دل ندارند در طول تاريخ ماجراى فدك را تصريحاً يا تلويحاً به نفع دشمن فاطمه عليهاالسلام تمام مى‏ كنند و گرايش آنان به آن سو است.
آنان كه در ظاهر ادعاى محبت فاطمه عليهاالسلام را دارند با چنين محكى شناخته مى‏ شوند. يك عمر ادعاى محبت بايد امتحان شود كه وقتى حق محبوب خدا و رسول غصب شده و همه ‏ى جوانب آن با پهلوى شكسته بيان شده، باز هم براى كسى سؤال انگيز باشد و نتواند درباره ‏ى آن به نتيجه قطعى برسد.