به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


پرونده ‏ى فدك در پيشگاه فاطمه سلام الله علیها

خدا را شكر كه پرونده‏ ى فدك بسته نشده و تا ادامه‏ ى زمان ها باز است، و ناظر خلقت همه ‏ى عكس ‏العمل ها را ثبت مى‏ كند، تا روزى كه با پايان دنيا اين پرونده بسته شود و روز قيامت در پيشگاه فاطمه عليهاالسلام باز شود. آنگاه نوبت آن بانوى دو جهان است كه درباره‏ ى قضاوت كنندگان حكم نمايد، تا چه كسانى را در پرونده‏ ى محبين ثبت نمايد و چه كسانى را در پرونده‏ ى مبغضين و دشمنان خود بنويسد. به اميد آن روز و با آرزوى ثبت نام ما در حلقه به گوشان آستان فاطمه عليهاالسلام كه پس از هزار و چهارصد سال هرگز از راه او تخطى نكردند و درِ نيم سوخته ‏ى خانه ‏ى زهرا عليهاالسلام را رها ننمودند.