به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرزفقرا مصرف كنندگان درآمد فدك

حضرت زهرا عليهاالسلام در سرزمين فدك نماينده‏ اى قرار داد و كارمندانى را تحت فرمانش سپرد، كه پس از محاسبات لازم و پرداخت مخارج، خالص سود ساليانه را خدمت حضرت زهرا عليهاالسلام تقديم مى‏ نمود.
درآمد فدك را ساليانه از هفتاد هزار سكه‏ ى طلا تا صد و بيست هزار سكه نوشته ‏اند. (2) هر ساله حضرت به اندازه‏ ى قوت خود برمى‏ داشت و بقيه را بين فقرا تقسيم مى‏ كرد و تا هنگام رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله اين شيوه ادامه داشت (3)، و چشمان بسيارى از نيازمندان منتظر سر رسيدن درآمد فدك بود تا از بخشش فاطمه عليهاالسلام زندگى خود را سامانى بخشند.
ده روز پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله (1) مأموران ابوبكر به دستور خاص او به فدك رفتند و نماينده‏ ى حضرت زهرا عليهاالسلام را از آنجا اخراج كردند و ملك آن را غصب نمودند و درآمد آن را بطور كامل براى مخارج حكومت غاصبانه‏ ى خود صرف كردند، و كوچكترين توجهى به سابقه‏ ى مفصل امر الهى و عمل پيامبر صلى الله عليه و آله در مورد فدك و سندى كه تنظيم شده بود و شاهدانى كه گواهى دادند و آنچه پيامبر صلى الله عليه و آله در حضور مردم فرموده بود نكردند.
اين تصويرى بود از مراحل فتح فدك و اخراج آن از دست يهوديان، و انتقال آن به پيامبر صلى الله عليه و آله و اعطاى فدك توسط آن حضرت به فاطمه عليهاالسلام  و آنچه طى چهار سال مالكيت و تصرف حضرت زهرا عليهاالسلام بعنوان دوران شيرين فدك طى شد تا آنگاه كه دوران غصب آن فرا رسيد و شيرينى گذشته را به كام فاطمه عليهاالسلام و شيعيانش تلخ كردند.