به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


كتاب شناسى فدك

مسئله ‏ى فدك در سه جنبه تأليفات دارد: اسناد، متون، مسائل كلامى. كتاب هايى كه مربوط به اسناد و مدارك فدك و خطبه ‏ى آن هستند شامل اسناد خطبه ‏ى كامل و يا بخشى از آن و منابع فرازهاى مختلف تاريخ فدك و نيز بحث هاى رجالى در اسناد هستند. كتاب هايى كه مربوط به متن خطبه هستند گاهى متن كامل خطبه را نقل كرده ‏اند و گاهى قسمتى از آن را آورده ‏اند. همچنين شرح و تفسير خطبه از مواردى است كه كتب متعددى درباره‏ ى آن تأليف شده است.
قسمت اعظم كتبى كه درباره‏ ى فدك تأليف شده درباره‏ ى مسائل كلامى و بحث هاى استدلالى آن است كه اضافه بر آنچه خود حضرت فرموده، در طول تاريخ نيز اين بحث از دو طرف ادامه يافته و دشمنان حضرت فاطمه عليهاالسلام بعنوان دفاع از غاصبين اول مطالب ديگرى ذكر كرده ‏اند، و طبعاً علماى شيعه بعنوان دفاع از حريم عصمت به مقابله با آنان پرداخته‏ اند.