به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


متن خطابه‏ ى حضرت زهرا سلام الله علیها

متن بلند خطابه ‏ى فاطمه زهرا عليهاالسلام هم از نظر معانى داراى دريايى از معارف است و هم از نظر ادبى در سطح بالايى است. شرايطى كه اين خطبه در آن ادا شده و حال روحى حضرت از نظر غم ها و نيز جراحات جسمى، تعجب همگان را واداشته است كه چگونه در آن حال چنين مطالب عميقى از لسان مبارك آن حضرت ادا شده است. البته براى شيعه كه افتخار به داشتن چنين رهبران معصومى دارد مسئله ‏اى بسيار عادى است، و مايه‏ ى سربلندى در بين تمام اديان و ملل است.