به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


موضوع كتاب هاى تأليف شده

مسئله‏ ى فدك از ديدگاه تاريخى در منابع شيعه و اهل سنت بصورت مفصلى ارائه شده، و از همين جا به بحث هاى رجالى و سندى نيز كشيده شده است.
حفظ و مقابله و تنظيم متن كامل خطابه ‏ى حضرت نيز از قرن اول تا كنون مورد وجه بوده و به دقت پيگيرى شده است.
در ديدگاه اعتقادى، از آنجا كه در فدك بحث بر سر اثبات نتايج ماجراست كه به غضب حضرت زهرا عليهاالسلام و اذيت آن حضرت منتهى مى‏ شود و نتيجه‏ ى آن رويارويى با ذات الهى و كفر است، لذا بحث هاى كلامى شديدى در زمينه ‏ى فدك در گرفته است.
با اينكه طرفداران دشمن فاطمه عليهاالسلام جعليات بسيارى بر آنچه خود آنها گفتند اضافه كرده ‏اند و بگونه ‏اى از غاصبين دفاع كرده ‏اند كه حتى خود آنها بدان راضى نمى‏ شوند، ولى با اين همه نتوانسته‏ اند ذره ‏اى از شدت جنايت بكاهند، چرا كه فاطمه عليهاالسلام خود در اول اين مسير كار دشمن را يكسره كرده، و اينان تلاش مذبوحانه ‏اى در راه احياى سخنان مُرده‏ ى دشمن مى ‏كنند.