به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


چگونگی غصب فدک

مسئله ‏ى غصب فدك بسيار حساب شده و با برنامه ‏ريزى از سوى غاصبين انجام شد. اگر چه اين اقدام براى آنان به قيمت گرانى تمام شد واز چند سو به آبرو و حيثيت ساختگى خود لطمه زدند، ولى اين كارى بود كه تصميم داشتند آنرا به هر قيمتى انجام دهند. لذا هيچ سخن حقى را نمى‏ پذيرفتند، و به عواطف و قضاوت مردم هيچ ارجى نهاده نمى‏ شد. البته آن روزها با هر مسئله ‏اى كه به اهل ‏بيت عليهم ‏السلام ارتباط داشت چنين برخوردى مى‏ شد.
جالب ‏تر اينكه در مقابل احتجاجات قاطع حضرت زهرا عليهاالسلام هر بار مطلبى جعل مى‏ كردند كه فقط خودشان شنيده بودند و يك نفر از اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله- حتى طرفداران خودشان- حاضر نمى ‏شدند به دروغ هم كه شده بنفع آنان شهادت دهند، و لذا دست به دامان يك عرب بيابانى همچون مالك بن اوس بن حدثان شدند.