به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


رضايت طلبى ابوبكر و عمر

آخرين اقدامى كه در حيات صديقه‏ ى طاهره عليهاالسلام از طرف غاصبين انجام گرفت و نقشه‏ ى ظريفى بود كه توسط بانوى دو جهان خنثى شد، رضايت طلبى از آن حضرت بود. اين برنامه را براى روزى ذخيره كرده بودند كه آبها از آسياب بيفتد و آتش هاى فتنه زير خاكستر قرار بگيرد، و فاطمه عليهاالسلام هم ياراى مقابله نداشته باشد، و آن زمان ايام آخر زندگى زهرا عليهاالسلام بود.
راستى كسى نيست بپرسد: چرا بجاى رضايت طلبى، خود فدك را باز نگرداندند؟!!
آيا اين مسخره نيست كه ظالم در حاليكه به ظلم خود ادامه مى‏ دهد طلب عفو كند و در همان حال ظلم را تكرار كند؟! آيا در مقابل چنين عذر خواهانى، چه راهى زيباتر از آنچه صديقه ‏ى طاهره انجام داد مى‏ توان يافت؟