به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


آمارى از اقدامات برنامه ‏ريزى شده ‏ى غاصبين

با توجه به اين نكته، غاصبين مراحل زير را براى غصب فدك طى كردند تا اين حكم باطل خود را تثبيت كنند:
1. براى بدست آوردن زمينه‏ ى كار نزد اميرالمؤمنين عليه ‏السلام آمدند و درباره‏ ى آن از حضرت سؤال كردند.
2. حديثى جعل كردند تا دستاويزى براى كار خود داشته باشند.
3. عايشه و حفصه دو دختر خود را بعنوان شاهد آماده كردند.
4. در چند مرحله ‏ى ساختگى نشان دادند كه متمايل به بازپس دادن فدك هستند ولى باز عقب ‏نشينى كردند، و رسماً سند دست نوشته‏ ى خود را پاره كردند.
5. پس از نامه ‏ى تهديدآميز اميرالمؤمنين عليه ‏السلام به مشورت نشستند و تصميمات جديدى گرفتند و مردم را تهديد كردند.
6. پس از احتجاج اميرالمؤمنين عليه‏ السلام در مسجد تصميم بر قتل آن حضرت گرفتند و تا مرحله ‏ى اجراى آن هم پيش رفتند.
7. پس از خنثى شدن توطئه‏ ى قتل، ابوبكر سخنان تهديدآميزى نسبت به مردم، و گفته‏ هاى اهانت‏ آميزى نسبت به اميرالمؤمنين عليه‏ السلام بر زبان راند، و در خاتمه با دادن سهميه از بيت ‏المال مردم را به سوى خود جلب كرد.
8. نيرنگ ديگر آن بود كه بعنوان رضايت طلبى نزد حضرت زهرا عليهاالسلام آمدند ولى پشيمان بازگشتند.
9. آخرين نقشه ‏ى آنان شركت در تشييع جنازه‏ ى فاطمه عليهاالسلام و خواندن نماز بر بدن آن حضرت بود، كه با پيش‏ بينى حضرت زهرا عليهاالسلام در اخفاء دفن و قبرش نقشه بكلى خنثى شد.
اين مراحل نُه‏ گانه نشانگر اسرار ديگرى از غصب فدك و گوشه‏ هايى از اين مقاصد شوم است. در اين بخش به بيان مفصل آنها مى‏ پردازيم.