به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


ظاهر فريبنده‏ ى حديث جعلى

اين مفاهيم كه براى پردازش آن وقت زيادى صرف كرده بودند و فكرهاى متعددى براى ساختن آن كمك كرده بودند ظاهر فريبنده ‏اى داشت، چرا كه بوى قداست و پرهيزكارى از آن استشمام مى‏ شد.
البته چون دروغگو حافظه ندارد و حديث جعلى يك حقيقت نيست كه بدان پايبند باشند، در موارد مختلفى كه اين مطلب ساختگى را مطرح كردند براحتى كلماتى كه براى اجراى اهدافشان مؤثر بود بدان اضافه مى‏ كردند يا صورت آنرا تغيير مى ‏دادند.