به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


مشورت و اقدام غاصبين پس از نامه ‏ى اميرالمؤمنين علیه السلام

جزر و مد برخوردهاى مردم با امواج حوادث متغير بود. لذا در شرايطى كه اوضاع تغيير مى ‏كرد، غاصبين براى ترميم گذشته ‏ها مردم را جمع مى‏ كردند و سخنانى برايشان مطرح مى ‏كردند كه گاهى تير تهديد را در هدف داشت و گاهى تقديم لقمه ‏ى لذيذى بود.