به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها دليل كامل

حضرت فرمود: همين مرا بس است! اى مردم شما را قسم مى‏ دهم كه آيا از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيديد كه فرمود: «دخترم سيده‏ ى زنان اهل بهشت است»؟ گفتند: آرى بخدا قسم، اين را از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيديم. فرمود: آيا سيده‏ ى زنان اهل بهشت ادعاى باطل مى‏ نمايد و آنچه مالكش نيست تصرف مى‏ كند؟ چه مى‏ گوئيد اگر چهار نفر بر عليه من به كار زشتى شهادت دهند يا دو نفر نسبت سرقت به من دهند؟ آيا سخن آنان را تصديق مى‏ كنيد؟ ابوبكر در اينجا سكوت كرد ولى عمر گفت: آرى وحد بر تو جارى مى ‏كنيم!
حضرت فرمود: دروغ گفتى و پستى خود را ثابت كردى مگر آنكه اقرار كنى بر دين محمد صلى الله عليه و آله نيستى. كسى كه بر عليه سيده‏ ى زنان اهل بهشت شهادتى را بپذيرد يا حدى بر او جارى كند ملعون است و به آنچه خداوند بر محمد صلى الله عليه و آله نازل كرده كافر شده است، زيرا آنان كه «خداوند پليدى‏ ها را از آنان برده و آنان را پاكيزه گردانيده» شهادتى بر عليه شان جايز نيست، چرا كه معصومند و از هر زشتى و بدى پاكند. اى عمر، درباره‏ ى اهل اين آيه (تطهير) به من خبر بده كه اگر عده‏ اى بر عليه آنان يا يكى از آنان به شرك يا كفر يا كار زشتى شهادت دهند آيا مسلمانان بايد از آنان بيزارى بجويند و آنان را حد بزنند؟ عمر گفت: آرى، آنان با ساير مردم يكسانند!!
حضرت فرمود: دروغ گفتى و كافر شدى! آنان با ساير مردم مساوى نيستند چرا كه خداوند آنان را معصوم قرار داده و آيه ‏اى درباره‏ ى عصمت و طهارت آنان نازل كرده و پليدى‏ ها را از آنان دور نموده است. هركس بر عليه آنان سخنى را بپذيرد در واقع خدا و رسول را تكذيب كرده است.
ابوبكر گفت: اى عمر ترا قسم مى‏ دهم كه ساكت باشى!