به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


نصرت طلبى حضرت زهرا و اهل‏ بيت علیهم السلام در سايه‏ ى فدك

اقدامى كه هيچكس- نه غاصبين و نه مردم- انتظارش را نداشتند اين بود كه اميرالمؤمنين و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسين عليهم‏ السلام دست جمعى حركت كنند و بر در خانه‏ ى مهاجرين و انصار بيايند و از آنان درباره‏ ى حقوق از دست رفته‏ ى خود كمك بخواهند.
اين اقدام معرفى خوبى براى مردم بود كه هم خود را بشناسند و هم آيندگان آنان را بشناسند. مردمى كه درِ خانه ‏ى خود را باز مى‏ كردند و خود را با تنها يادگار پيامبرشان روبرو مى‏ ديدند از هر جهت عاجز مى ‏شدند و از نظر اعتقادى و اخلاقى و وجدانى خود را محكوم مى‏ يافتند.