به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


ضربه‏ ى مؤثر نصرت طلبى خاندان وحى

واقعاً كار بجائى رسيده باشد كه سيدة النساء عليهاالسلام به همراه جانشين حقيقى پيامبر صلى الله عليه و آله و دو آقاى اهل بهشت به نمايندگى از ذات اقدس الهى و پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله، بر در خانه ‏هاى ياران سابق پيامبر صلى الله عليه و آله بيايند و از آنان بخواهند كه دين خدا را يارى كنند؟ آيا چه جوابى براى اين منظره آماده كرده بودند؟
اين اقدام از سوى خاندان وحى هم عجيب بود، ولى مسئله بر سر منافع شخصى نبود، بلكه از اين طريق مسئله‏ ى اتمام حجت بر تمام خلق مطرح بود و بايد هر
نقطه ‏ى مبهمى در اين قضايا رفع مى ‏شد. با اين اقدام بر همگان روشن شد كه واقعاً مردم طرفدار غاصب بودند و گرايش اعتقادى اكثريت بدان سو بود.
اينك كه باطن ها آشكار شد حقيقت نيز روشن مى‏ شود و آنچه ناگفتنى است عيان مى‏ گردد.