به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


از غصب فدك تا ريشه ‏هاى اعتقادى آن

غصب سرزمينى بنام فدك از يك مسئله ‏ى حقوقى به يك مسئله ‏ى اعتقادى تبديل شد كه اميرالمؤمنين و حضرت زهرا عليهماالسلام در آن به بيدار كردن مردم پرداختند و بسيارى از آنچه بايد در روزهاى غصب خلافت مى ‏فرمودند در سايه‏ ى غصب فدك بيان كردند.
فرصت‏ ها چنان يكى پس از ديگرى سر مى‏ رسيد كه دشمنِ غفلت زده كاملاً خود را گم كرده بود و دست به كارهاى ناشيانه ‏اى مى ‏زد و هر بار يك پرده از باطل خود را بروز مى‏ داد.
ضربه‏ هاى اميرالمؤمنين و حضرت زهرا عليهماالسلام هم كارى بود و هر بار كه بر سر آنان فرود مى‏ آمد ديگر نمى‏ توانستند از جاى خويش برخيزند.