به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


محو و پاره كردن سند توسط عمر

عمر به آن حضرت رسيد و گفت: اى دختر محمد، اين نوشته‏ اى كه همراه توست چيست؟ فرمود: نوشته ‏اى است كه ابوبكر براى برگرداندن فدك برايم نوشته است. گفت: آنرا به من بده. ولى حضرت ابا كرد و آن را نداد.
در اينجا عمر براى گرفتن كاغذ جسارتى عظيم به حضرت زهرا عليهاالسلام نمود كه قلم در اداى آن گريان و زبان از گفتن آن شرمنده است. (1).
به قيمت اهانت به ساحت اقدس بانوى جهان، عمر نوشته را از آن حضرت گرفت و ابتدا با آب دهان نوشته ‏ى آنرا محو كرد و سپس آنرا پاره نمود. (2).