به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


جهل به احكام قضاوت

حضرت فرمود: اى ابوبكر، درباره‏ ى ما حكمى مى‏ نمايى برخلاف آنچه درباره ‏ى مسلمانان حكم مى‏ نمايى؟ گفت: نه!
فرمود: اگر در دست مسلمانان چيزى باشد و من درباره‏ ى آن ادعايى نمايم از كدام شاهد مى‏ طلبى؟ ابوبكر گفت: از تو شاهد مى‏ خواهم.
فرمود: اگر در دست من چيزى باشد و مسلمين درباره‏ ى آن ادعايى كنند از من شاهد مى ‏خواهى؟! چرا از فاطمه سلام الله علیها شاهد مى‏ خواهى در حاليكه فدك در دست اوست و در زمان حيات پيامبر صلی الله علیه و آله و بعد از آن مالك آن بوده است؟ چرا از مسلمين شاهد نمى‏ خواهى؟!
ابوبكر ساكت شد، ولى عمر گفت: اين غنيمت مسلمين است و ما با كلام تو نمى ‏توانيم مقابله كنيم! اگر شاهدان عادلى آوردى و گرنه اين غنيمت مسلمين است و تو و فاطمه سلام الله علیها در آن حقى نداريد!!