به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


ترسيمى از كيفيت ورود حضرت زهرا سلام الله علیها به مسجد

در شرايطى كه ابوبكر و عمر به همراه مهاجرين و انصار، مجلس مهمى در مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله تشكيل داده بودند و مشغول قدرت نمايى در مقابل خانه‏ ى فاطمه عليهاالسلام بودند كه در فاصله‏ ى چند قدمى بود، ناگهان درِ خانه‏ ى فاطمه عليهاالسلام باز شد و بانوى با عظمت اسلام در حالى كه عده‏ اى از زنان گرداگرد آن حضرت بودند وارد مسجد شده بسوى جمعيت پيش آمدند. منظره جداً عجيب بود و مردم همه اختيار از كف داده بودند و فقط اين را فهميدند كه راه باز كنند تا ببينند چه پيش مى‏ آيد. دختر پيامبر صلی الله علیه و آله سر مبارك را با پوشش كامل پوشانيده بود و لباس سراسرى از روى لباسها پوشيده بود.
از شدت غم و ناراحتىِ جسمى، قامت حضرت راست نبود و لباس حضرت به زمين كشيده مى ‏شد و گاهى لباس زير پاى حضرت مى‏ رفت.
راه رفتن فاطمه عليهاالسلام همه را به ياد پيامبر صلى الله عليه و آله مى ‏انداخت كه شباهتى تمام به حركت آن حضرت داشت.
اولين اقدامى كه شايد تا آن روز سابقه نداشت آن بود كه فوراً بين زنان و مردان پرده‏ اى زده شد، و حضرت با زنان همراه در آن سوى پرده قرار گرفتند و روى زمين نشستند.