به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


برداشتى از خطابه ‏ى حضرت زهرا سلام الله علیها

متن كامل خطابه‏ ى حضرت زهرا عليهاالسلام در بخش هفتم اين كتاب و ترجمه ‏ى فارسى آن در بخش هشتم خواهد آمد و در بخش پنجم خلاصه ‏اى از آن تقديم خواهد شد. در اينجا نيز برداشتى از آن تقديم مى‏ شود:
حضرت پس از حمد و ثناى الهى و اقرار به وحدانيت خداوند و رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله و بيان حكمت هايى از خلقت و تكليف بشر و ارسال انبيا عليهم ‏السلام و خصوص نبوت پيامبر صلى الله عليه و آله، متذكر سوابق مردم با قرآن و اهل‏ بيت عليهم ‏السلام شدند.
از يك سو سابقه ‏ى مردم در كمك به دين خدا و از سوى ديگر وظيفه ‏ى خطيرى كه نسبت به آيندگان بر عهده دارند را متذكر شدند. همچنين عظمت قرآن و اهل‏ بيت عليهم ‏السلام و ارتباط آن دو با يكديگر را بيان كردند و سپس شمه ‏اى از حكمت شرايع الهى را ذكر نمودند.