به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


خطبه‌‏ى فدك، محاكمه‏‌ى اجبارى غاصبيناز خصوصيات خطابه‏‌ى فدك اين است كه بصورت يك خطابه‏‌ى متصل نيست، بلكه بصورت تخاطب در حضور مردم بعنوان دادگاهى كه قاضى آن خدا و مردم در زمان‌هاى طولانى هستند و خواهند بود ايراد شده است. اين نوع خطابه همان بود كه غاصبان از آن گريز داشتند و هرگز براى چنين محاكمه‌‏اى حاضر نمى‌‏شدند. فاطمه زهرا عليهاالسلام با برنامه‌‏ى خود آنان را در اين دادگاه حاضر ساخت و وادارشان كرد كه سخن بگويند و ماهيت خود را افشا كنند، تا آن‌حضرت هم جواب‌هاى لازم را به آنان بگويد، و نتيجه‏‌ى نهايى آن عايد نسل‌هاى تاريخ شود.
مسلمانان و غير مسلمين فاطمه عليهاالسلام را بشناسند و دشمن او هم معرفى شده باشد. فرهنگ فاطمى از فرهنگ سقيفه‏‌اى بازشناخته شود، و معيارها براى آينده‏‌ى بلند مدت مسلمانان تبيين گردد، تا هر كسى با شناخت لازم داخل گروه مورد انتخاب خود شود.
گذشتن از فدك و بالاتر از فدك براى مثل على و فاطمه عليهماالسلام كار آسانى است چرا كه آنان به دنيا و ما فيها پشت پا زده بودند، اما ناآگاه گذاردن مسلمانان جهان محال است. ناديده گرفتن ظلم‌هايى كه بر فاطمه عليهاالسلام رفته بر آن درياى رحمت الهى مشكل نيست، ولى به غاصب ميدان دادن كه خود را بر حق هم جلوه دهد امكان ندارد. صديقه طاهره عليهاالسلام به هر قيمتى خود را به مسجد رسانيد، و براى اولين و آخرين بار در برابر مسلمين دادخواهى نمود، چرا كه مى‌‏دانست اگر سكوت كند زمين‌ه‏اى براى كارهاى بعدى خواهد بود و جرأت ظالم را بيشتر مى‌‏كند تا سينه سپر كند و هوس‌هاى بزرگ در سر بپروراند، و آن‌گاه هر كارى خواست انجام دهد.فدك، نداى هَل مِن ناصر حضرت زهرا سلام اللّه‌علیها عنوان مقاله‌ی بعدی می‌باشد.