به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 

با بهره‌گیری از این player ضمن امکان پخش آنلاین هر جلسه از سخنرانی،‌ می‌توانید در صورت تمایل فایل هر جلسه را نیز دانلود نمایید.
به همین منظور ابتدا باید روی عنوان مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه‌ save link as را بزنید.

 

 

0:00:00
0:00:00

از جلسه 061 الي 120

 1. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 61
 2. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 62
 3. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 63
 4. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 64
 5. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 65
 6. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 66
 7. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 67
 8. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 68
 9. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 69
 10. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 70
 11. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 71
 12. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 72
 13. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 73
 14. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 74
 15. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 75
 16. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 76
 17. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 77
 18. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 78
 19. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 79
 20. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 80
 21. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 81
 22. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 82
 23. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 83
 24. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 84
 25. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 85
 26. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 86
 27. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 87
 28. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 88
 29. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 89
 30. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 90
 31. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 91
 32. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 92
 33. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 93
 34. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 94
 35. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 95
 36. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 96
 37. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 97
 38. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 98
 39. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 99
 40. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 100
 41. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 101
 42. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 102
 43. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 103
 44. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 104
 45. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 105
 46. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 106
 47. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 107
 48. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 108
 49. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 109
 50. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 110
 51. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 111
 52. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 112
 53. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 113
 54. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 114
 55. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 115
 56. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 116
 57. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 117
 58. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 118
 59. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 119
 60. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 120          5 . 4 . 3 . 2 . 1