به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 

با بهره‌گیری از این player ضمن امکان پخش آنلاین هر جلسه از سخنرانی،‌ می‌توانید در صورت تمایل فایل هر جلسه را نیز دانلود نمایید.
به همین منظور ابتدا باید روی عنوان مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه‌ save link as را بزنید.

 

 

0:00:00
0:00:00

از جلسه 121 الي 180

 1. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 121
 2. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 122
 3. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 123
 4. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 124
 5. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 125
 6. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 126
 7. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 127
 8. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 128
 9. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 129
 10. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 130
 11. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 131
 12. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 132
 13. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 133
 14. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 134
 15. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 135
 16. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 136
 17. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 137
 18. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 138
 19. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 139
 20. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 140
 21. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 141
 22. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 142
 23. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 143
 24. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 144
 25. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 145
 26. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 146
 27. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 147
 28. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 148
 29. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 149
 30. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 150
 31. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 151
 32. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 152
 33. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 153
 34. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 154
 35. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 155
 36. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 156
 37. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 157
 38. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 158
 39. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 159
 40. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 160
 41. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 161
 42. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 162
 43. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 163
 44. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 164
 45. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 165
 46. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 166
 47. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 167
 48. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 168
 49. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 169
 50. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 170
 51. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 171
 52. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 172
 53. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 173
 54. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 174
 55. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 175
 56. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 176
 57. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 177
 58. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 178
 59. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 179
 60. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 180          5 . 4 . 3 . 2 . 1