به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 

با بهره‌گیری از این player ضمن امکان پخش آنلاین هر جلسه از سخنرانی،‌ می‌توانید در صورت تمایل فایل هر جلسه را نیز دانلود نمایید.
به همین منظور ابتدا باید روی عنوان مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه‌ save link as را بزنید.

 

 

0:00:00
0:00:00

از جلسه 181 الي 240

 1. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 181
 2. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 182
 3. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 183
 4. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 184
 5. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 185
 6. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 186
 7. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 187
 8. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 188
 9. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 189
 10. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 190
 11. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 191
 12. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 192
 13. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 193
 14. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 194
 15. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 195
 16. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 196
 17. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 197
 18. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 198
 19. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 199
 20. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 200
 21. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 201
 22. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 202
 23. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 203
 24. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 204
 25. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 205
 26. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 206
 27. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 207
 28. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 208
 29. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 209
 30. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 210
 31. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 211
 32. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 212
 33. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 213
 34. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 214
 35. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 215
 36. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 216
 37. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 217
 38. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 218
 39. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 219
 40. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 220
 41. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 221
 42. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 222
 43. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 223
 44. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 224
 45. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 225
 46. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 226
 47. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 227
 48. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 228
 49. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 229
 50. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 230
 51. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 231
 52. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 232
 53. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 233
 54. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 234
 55. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 235
 56. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 236
 57. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 237
 58. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 238
 59. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 239
 60. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 240          5 . 4 . 3 . 2 . 1