به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 

با بهره‌گیری از این player ضمن امکان پخش آنلاین هر جلسه از سخنرانی،‌ می‌توانید در صورت تمایل فایل هر جلسه را نیز دانلود نمایید.
به همین منظور ابتدا باید روی عنوان مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه‌ save link as را بزنید.

 

 

0:00:00
0:00:00

از جلسه 241 الي 330

 1. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 241
 2. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 242
 3. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 243
 4. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 244
 5. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 245
 6. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 246
 7. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 247
 8. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 248
 9. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 249
 10. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 250
 11. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 251
 12. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 252
 13. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 253
 14. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 254
 15. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 255
 16. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 256
 17. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 257
 18. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 258
 19. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 259
 20. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 260
 21. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 261
 22. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 262
 23. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 263
 24. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 264
 25. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 265
 26. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 266
 27. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 267
 28. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 268
 29. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 269
 30. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 270
 31. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 271
 32. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 272
 33. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 273
 34. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 274
 35. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 275
 36. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 276
 37. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 277
 38. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 278
 39. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 279
 40. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 280
 41. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 281
 42. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 282
 43. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 283
 44. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 284
 45. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 285
 46. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 286
 47. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 287
 48. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 288
 49. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 289
 50. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 290
 51. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 291
 52. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 292
 53. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 293
 54. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 294
 55. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 295
 56. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 296
 57. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 297
 58. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 298
 59. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 299
 60. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 300
 61. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 301
 62. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 302
 63. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 303
 64. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 304
 65. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 305
 66. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 306
 67. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 307
 68. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 308
 69. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 309
 70. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 310
 71. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 311
 72. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 312
 73. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 313
 74. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 314
 75. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 315
 76. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 316
 77. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 317
 78. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 318
 79. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 319
 80. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 320
 81. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 321
 82. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 322
 83. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 323
 84. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 324
 85. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 325
 86. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 326
 87. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 327
 88. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 328
 89. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 329
 90. سخنرانی شرح خطابه‌ی غدیر شماره 330          5 . 4 . 3 . 2 . 1