به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 

با بهره‌گیری از این player ضمن امکان پخش آنلاین هر جلسه از سخنرانی،‌ می‌توانید در صورت تمایل فایل هر جلسه را نیز دانلود نمایید.
به همین منظور ابتدا باید روی عنوان مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه‌ save link as را بزنید.

 

 

0:00:00
0:00:00

از جلسه 241 الي 330

 1. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 2. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 3. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 4. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 5. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 6. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 7. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 8. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 9. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 10. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 11. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 12. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 13. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 14. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 15. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 16. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 17. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 18. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 19. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 20. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 21. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 22. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 23. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 24. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 25. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 26. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 27. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 28. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 29. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 30. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 31. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 32. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 33. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 34. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 35. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 36. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 37. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 38. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 39. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 40. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 41. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 42. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 43. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 44. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 45. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 46. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 47. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 48. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 49. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 50. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 51. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 52. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 53. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 54. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 55. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 56. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 57. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 58. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 59. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 60. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 61. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 62. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 63. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 64. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 65. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 66. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 67. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 68. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 69. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 70. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 71. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 72. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 73. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 74. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 75. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 76. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 77. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 78. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 79. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 80. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 81. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 82. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 83. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 84. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 85. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 86. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 87. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 88. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 89. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير
 90. سخنراني شرح خطابه‌ي غدير          5 . 4 . 3 . 2 . 1