به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


فایل‌های سخنرانی پیرامون مبحث امامت در خطابه‌ی غدیر

 

 

 

دریافت قسمت ۱ دریافت قسمت ۲ دریافت قسمت ۳
دریافت قسمت ۴ دریافت قسمت ۵ دریافت قسمت ۶
دریافت قسمت ۷ دریافت قسمت ۸ دریافت قسمت ۹
دریافت قسمت ۱۰ دریافت قسمت ۱۱ دریافت قسمت ۱۲
دریافت قسمت ۱۳ دریافت قسمت ۱۴ دریافت قسمت ۱۵
دریافت قسمت ۱۶ دریافت قسمت ۱۷ دریافت قسمت ۱۸
دریافت قسمت ۱۹ دریافت قسمت ۲۰ دریافت قسمت ۲۱
دریافت قسمت ۲۲ دریافت قسمت ۲۳ دریافت قسمت ۲۴
دریافت قسمت ۲۵ دریافت قسمت ۲۶ دریافت قسمت ۲۷
دریافت قسمت ۲۸ دریافت قسمت ۲۹ دریافت قسمت ۳۰
دریافت قسمت ۳۱ دریافت قسمت ۳۲ دریافت قسمت۳۳ 
دریافت قسمت ۳۴ دریافت قسمت ۳۵ دریافت قسمت ۳۶
دریافت قسمت ۳۷ دریافت قسمت ۳۸

 

 

 

  

 

تهیه شده توسط سایت خطابه‌ی غدیر