به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


فایل‌های سخنرانی پیرامون مبحث توحید در خطابه‌ی غدیر

 

 

 

دریافت قسمت ۱ دریافت قسمت ۲ دریافت قسمت ۳
دریافت قسمت ۴ دریافت قسمت ۵ دریافت قسمت ۶
دریافت قسمت ۷ دریافت قسمت ۸ دریافت قسمت ۹
دریافت قسمت ۱۰ دریافت قسمت ۱۱ دریافت قسمت ۱۲
دریافت قسمت ۱۳ دریافت قسمت ۱۴ دریافت قسمت ۱۵
دریافت قسمت ۱۶    

 

 

 

  
تهیه شده توسط سایت خطابه‌ی غدیر