به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


فایل‌های سخنرانی پیرامون مبحث معاد در خطابه‌ی غدیر

 

 

 

دریافت قسمت ۱ دریافت قسمت ۲ دریافت قسمت ۳
دریافت قسمت ۴ دریافت قسمت ۵ دریافت قسمت ۶
دریافت قسمت ۷ دریافت قسمت ۸ دریافت قسمت ۹
دریافت قسمت ۱۰ دریافت قسمت ۱۱ دریافت قسمت ۱۲
دریافت قسمت ۱۳ دریافت قسمت ۱۴ دریافت قسمت ۱۵
دریافت قسمت ۱۶ دریافت قسمت ۱۷ دریافت قسمت ۱۸
دریافت قسمت ۱۹

 

 

 

  
تهیه شده توسط سایت خطابه‌ی غدیر