به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


فایل‌های سخنرانی پیرامون مبحث نبوّت در خطابه‌ی غدیر

 

 

 

دریافت قسمت ۱ دریافت قسمت ۲ دریافت قسمت ۳
دریافت قسمت ۴ دریافت قسمت ۵ دریافت قسمت ۶
دریافت قسمت ۷ دریافت قسمت ۸ دریافت قسمت ۹
دریافت قسمت ۱۰ دریافت قسمت ۱۱ دریافت قسمت ۱۲
دریافت قسمت ۱۳ دریافت قسمت ۱۴ دریافت قسمت ۱۵
دریافت قسمت ۱۶ دریافت قسمت ۱۷ دریافت قسمت ۱۸
دریافت قسمت ۱۹ دریافت قسمت ۲۰ دریافت قسمت ۲۱
دریافت قسمت ۲۲ دریافت قسمت ۲۳ دریافت قسمت ۲۴
دریافت قسمت ۲۵ دریافت قسمت ۲۶ دریافت قسمت ۲۷
دریافت قسمت ۲۸ دریافت قسمت ۲۹ دریافت قسمت ۳۰
دریافت قسمت۳۱ دریافت قسمت ۳۲ دریافت قسمت ۳۳
دریافت قسمت ۳۴ دریافت قسمت ۳۵ دریافت قسمت ۳۶
دریافت قسمت ۳۷ دریافت قسمت ۳۸ دریافت قسمت ۳۹
دریافت قسمت ۴۰

 

 

 

  
تهیه شده توسط سایت خطابه‌ی غدیر