به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

2- با توجه به اهمیت مسئله امامت آیا آیاتی از قران در باره آن نازل شده است؟
 
برای شنیدن پاسخ روی پلیر کلیک نمایید.
 
اهمّيت مسئله ي امامت اميرالمؤمنين عليه السلام تا بدان جاست که در قرآن کريم آيات فراوان بر آن نزول يافته از جمله:
1- «انما وليکم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يوتون الزکوة وهم راکعون»(1)
سرپرست و رهبر شما تنها خداوند است و پيامبر او و آنان که ايمان آورده، نماز برپا مي دارند و در حال رکوع زکات مي پردازند.
تمامي تفاسير شيعه و اکثر تفاسير اهل تسنن اتفاق دارند بر اين که آيه ي کريمه درباره ي اميرالمومنين علي عليه السلام است،آن هنگام که در نماز و در حال رکوع زکات دادند.(2)
2- «اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولي الامرمنکم»(3)
ي ايمانيان از خدا اطاعت کنيد و فرمان رسول و صاحبان امر را گردن نهيد. طبق تفاسير، اولي الامر، امامان معصوم مي باشند. (4)                      
3- «اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتي و رضيت لکم الاسلام ديناً» (5)

امروز دين شما را کامل، نعمت را بر شما تمام کردم و خشنودم که اسلام دين شما باشد.(6)
مي بينيم که آيات فوق و ده ها آيات ديگر با ملاحظه شأن نزول آن ها درباره ولايت و امامت و سرپرستي امام اميرالمؤمنين عليه السلام است.


منابع:
1.
مائده/55
2. در تفاسير شيعه: تفسيرمجمع البيان3/209 ،تفسير قمي 1/170، تفسير عياشي2/56-58 و در تفاسير سني :تفسيرکشاف1/623 ، تفسير فخر رازي12/25، تفسير طبري6/186
3.نساء/59
4.در تفاسير شيعه : تفسير مجمع البيان3/62 ، تفسير قمي 1/141 ، تفسير عياشي1/410-414  ،  در تفاسير سني : تفسير کشاف1/535 ، تفسير فخر رازي10/142 ، تفسير طبري5/93
5.مائده/3
6.در تفاسير شيعه: تفسير مجمع البيان /3/156 ، تفسير قمي/1/162 ، تفسير عياشي2/9 ، ودر تفاسير سني : تفسير کشاف1/593 ، تفسير فخر رازي11/136 ، تفسر طبري6/51
 برگرفته از مقدمه کتاب سروش آفتاب