1 2
عنوان آزمونزمان برگزاریظرفیتشرکت کنندهوضعیتدستورات
آزمون آزمایشی
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/9/lang/Fa.aspx
12/2/1396 10:3410000482 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی فدک- مهر 99
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/143/lang/Fa.aspx
11/7/1399 16:01003 FLD_ProcessImage
آزمون پیش نیاز فدک-فروردین 1400
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/150/lang/Fa.aspx
27/1/1400 11:010001 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز غدیر- اردیبهشت 1400
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/151/lang/Fa.aspx
31/2/1400 14:010005 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی غدیر- خرداد 1400
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/152/lang/Fa.aspx
7/3/1400 14:01003 FLD_ProcessImage
آزمون پیش نیاز فدک- تیر1400
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/153/lang/Fa.aspx
1/5/1400 12:110003 FLD_ProcessImage
تست آخر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/165/lang/Fa.aspx
1/5/1400 3:17100 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز فدک- تیر 1400
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/166/lang/Fa.aspx
1/5/1400 12:210003 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی فدک_ مرداد 1400
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/167/lang/Fa.aspx
15/5/1400 0:0103 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز غدیر- شهریور 1400
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/168/lang/Fa.aspx
5/6/1400 18:0100018 FLD_ProcessImage
1 2