1 2 3
عنوان آزمونزمان برگزاریظرفیتشرکت کنندهوضعیتدستورات
آزمون آزمایشی
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/9/lang/Fa.aspx
12/2/1396 10:3410000230 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز اردیبهشت96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/33/lang/Fa.aspx
15/2/1396 17:01000016 FLD_ProcessImage
آزمون مرحله مقدماتی اردیبهشت 96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/34/lang/Fa.aspx
25/2/1396 16:71007 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز فدک خرداد 96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/37/lang/Fa.aspx
20/3/1396 14:0100010 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی فدک خرداد96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/38/lang/Fa.aspx
30/3/1396 14:0305 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز غدیر- مرداد96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/42/lang/Fa.aspx
14/5/1396 19:01000011 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی غدیر- مرداد96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/44/lang/Fa.aspx
20/5/1396 13:01006 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز فدک شهریور 96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/46/lang/Fa.aspx
10/6/1396 17:010005 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی فدک شهریور 96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/50/lang/Fa.aspx
21/10/1396 9:10305 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز غدیر- آذرماه 96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/59/lang/Fa.aspx
14/9/1396 17:01000012 FLD_ProcessImage
1 2 3