1 2
عنوان آزمونزمان برگزاریظرفیتشرکت کنندهوضعیتدستورات
آزمون آزمایشی
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/9/lang/Fa.aspx
12/2/1396 10:3410000135 FLD_ProcessImage
آزمون آبان‌ماه حفظ خطابه‌ی غدیر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/13/lang/Fa.aspx
30/7/1395 13:451000031 FLD_ProcessImage
آزمون غدیر بهمن‌ماه 95
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/22/lang/Fa.aspx
14/11/1395 16:231000060 FLD_ProcessImage
مسابقات مجله 1841 شماره 94
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/23/lang/Fa.aspx
2/12/1395 10:371000034 FLD_ProcessImage
آزمون مرحله مقدماتی بهمن‌ماه 95
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/24/lang/Fa.aspx
25/11/1395 9:510033 FLD_ProcessImage
مسابقات مجله 1841 شماره 95
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/25/lang/Fa.aspx
16/12/1395 20:13100011 FLD_ProcessImage
مسابقات مجله 1841 شماره 96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/26/lang/Fa.aspx
1/1/1396 19:33100015 FLD_ProcessImage
مسابقات مجله 1841 شماره 97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/27/lang/Fa.aspx
15/1/1396 12:8100017 FLD_ProcessImage
مسابقات مجله 1841 شماره 98
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/28/lang/Fa.aspx
14/2/1396 15:59100016 FLD_ProcessImage
مسابقات مجله 1841 شماره 99
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/32/lang/Fa.aspx
14/2/1396 15:5910007 FLD_ProcessImage
1 2