1 2
عنوان آزمونزمان برگزاریظرفیتشرکت کنندهوضعیتدستورات
آزمون آزمایشی
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/9/lang/Fa.aspx
12/2/1396 10:3410000196 FLD_ProcessImage
آزمون آبان‌ماه حفظ خطابه‌ی غدیر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/13/lang/Fa.aspx
30/7/1395 13:451000031 FLD_ProcessImage
آزمون غدیر بهمن‌ماه 95
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/22/lang/Fa.aspx
14/11/1395 16:231000060 FLD_ProcessImage
آزمون مرحله مقدماتی بهمن‌ماه 95
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/24/lang/Fa.aspx
25/11/1395 9:510033 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز اردیبهشت96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/33/lang/Fa.aspx
15/2/1396 17:01000016 FLD_ProcessImage
آزمون مرحله مقدماتی اردیبهشت 96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/34/lang/Fa.aspx
25/2/1396 16:71007 FLD_ProcessImage
مسابقات مجله 1841 شماره 101
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/36/lang/Fa.aspx
15/3/1396 11:15100011 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز فدک خرداد 96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/37/lang/Fa.aspx
20/3/1396 14:0100010 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی فدک خرداد96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/38/lang/Fa.aspx
30/3/1396 14:0305 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز غدیر- مرداد96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/42/lang/Fa.aspx
14/5/1396 19:01000011 FLD_ProcessImage
1 2