1
عنوان آزمونزمان برگزاریظرفیتشرکت کنندهوضعیتدستورات
آزمون آزمایشی
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/9/lang/Fa.aspx
12/2/1396 10:3410000272 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز فدک مرداد 97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/86/lang/Fa.aspx
22/4/1397 14:0100010 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی فدک تیرماه 97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/87/lang/Fa.aspx
29/4/1397 14:0306 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز غدیر- مرداد97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/89/lang/Fa.aspx
19/5/1397 15:10100010 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی غدیر- مرداد97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/90/lang/Fa.aspx
26/5/1397 14:01003 FLD_ProcessImage
مسابقه آنلاین مجله الکترونیک 131
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/93/lang/Fa.aspx
17/6/1397 14:2610005 FLD_ProcessImage
1