1
عنوان آزمونزمان برگزاریظرفیتشرکت کنندهوضعیتدستورات
آزمون آزمایشی
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/9/lang/Fa.aspx
2/8/1395 9:010000117 FLD_ProcessImage
آزمون آبان‌ماه حفظ خطابه‌ی غدیر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/13/lang/Fa.aspx
30/7/1395 13:451000031 FLD_ProcessImage
آزمون غدیر بهمن‌ماه 95
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/22/lang/Fa.aspx
14/11/1395 16:231000060 FLD_ProcessImage
مسابقات مجله 1841 شماره 94
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/23/lang/Fa.aspx
2/12/1395 10:371000034 FLD_ProcessImage
آزمون مرحله مقدماتی بهمن‌ماه 95
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/24/lang/Fa.aspx
25/11/1395 9:510033 FLD_ProcessImage
مسابقات مجله 1841 شماره 95
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/25/lang/Fa.aspx
16/12/1395 20:13100011 FLD_ProcessImage
مسابقات مجله 1841 شماره 96
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/26/lang/Fa.aspx
1/1/1396 19:33100011 FLD_ProcessImage
1