1 2 3
عنوان آزمونزمان برگزاریظرفیتشرکت کنندهوضعیتدستورات
آزمون آزمایشی
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/9/lang/Fa.aspx
12/2/1396 10:3410000472 FLD_ProcessImage
مسابقه وارث غدیر، صاحب غدیر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/115/lang/Fa.aspx
21/5/1398 10:01000063 FLD_ProcessImage
مسابقه آنلاین مجله الکترونیک 170
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/125/lang/Fa.aspx
3/4/1399 16:57100029 FLD_ProcessImage
مسابقات گروه آموزش
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/127/lang/Fa.aspx
17/1/1399 0:4410009 FLD_ProcessImage
مسابقه کتاب‌خوانی- نیمه شعبان1441
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/128/lang/Fa.aspx
17/1/1399 14:11100010 FLD_ProcessImage
تست 1
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/131/lang/Fa.aspx
1/2/1399 16:261002 FLD_ProcessImage
تست 2
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/132/lang/Fa.aspx
1/2/1399 16:261111 FLD_ProcessImage
تست 3
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/133/lang/Fa.aspx
1/2/1399 16:261110 FLD_ProcessImage
تست 4
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/134/lang/Fa.aspx
30/1/1399 13:5210 FLD_ProcessImage
تست 5
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/135/lang/Fa.aspx
30/1/1399 13:521110 FLD_ProcessImage
1 2 3