1
عنوان آزمونزمان برگزاریظرفیتشرکت کنندهوضعیتدستورات
آزمون آزمایشی
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/9/lang/Fa.aspx
12/2/1396 10:3410000370 FLD_ProcessImage
مسابقه وارث غدیر، صاحب غدیر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/115/lang/Fa.aspx
21/5/1398 10:01000063 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز فدک- مِهرماه سال98
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/116/lang/Fa.aspx
12/7/1398 15:010008 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی فدک- مِهرماه سال98
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/117/lang/Fa.aspx
19/7/1398 14:0107 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز غدیر- آبان 98_ نوبت عصر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/118/lang/Fa.aspx
10/8/1398 14:01000011 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی غدیر- آبان 98_ نوبت عصر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/119/lang/Fa.aspx
17/8/1398 15:0108 FLD_ProcessImage
مسابقه آنلاین مجله الکترونیک 163
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/120/lang/Fa.aspx
4/11/1398 1:110006 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز فدک- دی ماه سال98- نوبت عصر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/121/lang/Fa.aspx
13/10/1398 14:01000010 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی فدک- دی ماه سال98
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/122/lang/Fa.aspx
20/10/1398 14:010008 FLD_ProcessImage
1