1 2
عنوان آزمونزمان برگزاریظرفیتشرکت کنندهوضعیتدستورات
آزمون آزمایشی
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/9/lang/Fa.aspx
12/2/1396 10:3410000304 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز فدک مرداد 97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/86/lang/Fa.aspx
22/4/1397 14:0100010 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی فدک تیرماه 97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/87/lang/Fa.aspx
29/4/1397 14:0306 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز غدیر- مرداد97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/89/lang/Fa.aspx
19/5/1397 15:10100010 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی غدیر- مرداد97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/90/lang/Fa.aspx
26/5/1397 14:01003 FLD_ProcessImage
مسابقه آنلاین مجله الکترونیک 132
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/93/lang/Fa.aspx
17/7/1397 11:32100016 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز فدک مهرماه 97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/94/lang/Fa.aspx
13/7/1397 15:0100017 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی فدک مهرماه 97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/95/lang/Fa.aspx
20/7/1397 14:030010 FLD_ProcessImage
مسابقه آنلاین مجله 1841 شماره 138
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/96/lang/Fa.aspx
15/9/1397 10:110007 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز غدیر- آبان 97
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/97/lang/Fa.aspx
19/8/1397 11:0100012 FLD_ProcessImage
1 2