1
عنوان آزمونزمان برگزاریظرفیتشرکت کنندهوضعیتدستورات
آزمون آزمایشی
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/9/lang/Fa.aspx
12/2/1396 10:3410000359 FLD_ProcessImage
مسابقه آنلاین مجله الکترونیک 160
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/110/lang/Fa.aspx
15/9/1398 10:1100015 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز غدیر- مرداد 98_ نوبت عصر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/113/lang/Fa.aspx
19/5/1398 11:0100013 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی غدیر- مردادماه 98_نوبت عصر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/114/lang/Fa.aspx
19/5/1398 12:0106 FLD_ProcessImage
مسابقه وارث غدیر، صاحب غدیر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/115/lang/Fa.aspx
21/5/1398 10:01000063 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز فدک- مِهرماه سال98
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/116/lang/Fa.aspx
12/7/1398 15:010008 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی فدک- مِهرماه سال98
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/117/lang/Fa.aspx
19/7/1398 14:0107 FLD_ProcessImage
آزمون پیش‌نیاز غدیر- آبان 98_ نوبت عصر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/118/lang/Fa.aspx
10/8/1398 14:01000011 FLD_ProcessImage
آزمون مقدماتی غدیر- آبان 98_ نوبت عصر
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/119/lang/Fa.aspx
17/8/1398 15:0108 FLD_ProcessImage
1