فواید ورود به سایت

دسترسی به فضای شخصی:
 

پس از ورود به سایت، شما امكان دسترسی به تمامی اطلاعات شخصی و پیام‌های خصوصی داخل صندوق پیام خود را دارید.

نگهداری تاریخچه حركت شما در سایت:
 

تمامی اعمال شما در سایت از جمله جستجوهای صورت گرفته توسط شما، اطلاعات ملاحظه شده و غیره توسط سایت ردیابی و در بخش "تاریخچه فعالیت‌های شما" ذخیره می گردد. این اطلاعات برای دسترسی‌های بعدی  شما بسیار مفید خواهند بود.