به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

شما حافظین ارجمند با توجّه به جداول زیر می‌توانید از تاریخ برگزاری تمام دوره‌های آزمون حفظ خطابه‌های غدیر و فدک مطلع شوید و برای حفظ هر کدام برنامه ریزی نمایید.

 


آزمون دوره هجدهم غدیر سال 1400

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: ۳۱ ام اردیبهشت
2. مرحله مقدماتی: ۷ ام خرداد ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

پایان این دوره

آزمون دوره نوزدهم غدیر سال 1400

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: ۵ ام شهریور ماه
2. مرحله مقدماتی: ۱۲ ام شهریور ماه


3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

پایان این دوره

آزمون دوره بیستم غدیر سال 1400

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: ۲۸ ام آبان ماه
2. مرحله مقدماتی: ۵ ام آذر ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

آزمون دوره بیست‌ویکم غدیر سال 1400

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: ۲۹ ام بهمن ماه
2. مرحله مقدماتی: ۶ ام اسفند ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.


آزمون دوره شانزدهم فدک سال 1400

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: ۲۷ ام فروردین ماه
2. مرحله مقدماتی: 
۳ ام اردیبهشت ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

پایان این دوره

آزمون دوره هفدهم فدک سال 1400

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: ۲۵ ام تیر ماه
2. مرحله مقدماتی: ۱ ام مرداد ماه


3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

پایان این دوره

آزمون دوره هجدهم فدک سال 1400

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: ۲۳ ام مهر ماه
2. مرحله مقدماتی: ۳۰ ام مهر ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

آزمون دوره نوزدهم فدک سال 1400

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: ۱۷ ام دی ماه
2. مرحله مقدماتی: ۲۴ ام دی ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.