به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

با عرض سلام خدمت  شما مخاطبین ارجمند
اسامی نفراتی که در دوره‌های پیشین مسابقات حفظ خطابه‌ی غدیر موفق به کسب امتیاز برتر و دریافت جایزه‌ی کمک هزینه کربلای معلی شده‌اند،‌ به شرح زیر می‌باشد.


إن‌شاءالله به مرور همه‌ی اسامی اضافه خواهد شد....

 

 • tick آقای محمد مهدی عباسیان
 • tickسرکار خانم فهیمه شعبانیان
 • tickآقای محمدرضا رئیسی
 • tick سرکار خانم زینب بیاجی
 • tickسرکار خانم اسماء الماسی مقدم
 • tick سرکار خانم اکرم عرب جعفری
 • tickسرکار خانم فرزانه داود وندی
 • tickسرکار خانم رشا خواجونی
 • tickسرکار خانم عاطفه عرب
 • tick سرکار خانم نجمه بردبار
 • tickآقای احمد دینی
 • tick سرکار خانم معصومه کریمی طاهری
 • tickسرکار خانم زهره سادات حسینی
 • tickسرکار خانم اعظم طیبی
 • tick سرکار خانم فرزانه سادات حیدری
 • tickآقای رسول بیگی
 • tick سرکار خانم فاطمه لک زائی
 • tickسرکار خانم فرزانه حاجی جعفری
 • tickسرکار خانم زهرا سادات حسینی
 • tick سرکار خانم طاهره عابدی
 • tickسرکار خانم ربابه نقاش چیمه
 • tickسرکار خانم هانیه سادات میر شفیعیان
 • tickآقای حمید دورقی فرد
 • tickسرکار خانم فرشته دهداروئی
 • tick سرکار خانم ریحانه افتخاری
 • tickسرکار خانم فاطمه سادات سید پور
 • tick آقای امیر محمد تیمور زاده
 • tickسرکار خانم سپیده روزبهانی
 • tickسرکار خانم نرگس رستمی
 • tick سرکار خانم رقیه قویدل
 • tickسرکار خانم زهرا محمد تقی
 • tick سرکار خانم ثریا درخشان
 • tickسرکار خانم فاطمه ظاهری دزفولی
 • tickسرکار خانم زهرا ظاهری دزفولی
 • tick سرکار خانم عطیه سادات بنی هاشمی
 • tickسرکار خانم مومنه خاوری
 • tick سرکار خانم عاطفه عمویی
 • tickسرکار خانم مهرناز جلوخانی زاده تبار
 • tickسرکار خانم فهیمه سجادی خواجو
 • tick سرکار خانم آمنه نوروزی
 • tickسرکار خانم فهیمه جباری نیک
 • tick سرکار خانم انسیه آقا حسینی
 • tickسرکار خانم اکرم صادقی مقدم
 • tickآقای مهدی نهری
 • tickسرکار خانم کبری براتی
 • tickسرکار خانم مطهره عزتی
 • tick سرکار خانم محبوبه رحیمی
 • tickسرکار خانم محبوبه کرد
 • tickسرکار خانم زهرا اکبری احمد آبادی
 • tick سرکار خانم فاطمه صابری فرد
 • tickسرکار خانم اعظم طیبی
 • tickسرکار خانم زهرا عباسی

 • tickسرکار خانم سمیه سادات جعفرآبادی
 • tickآقای حمیدرضا رشیدی محمد آبادی
 • tickسرکار خانم خدیجه بوجاری
 • tick آقای حمیدرضا سلیمانی
 • tickسرکار خانم طاهره حیدری
 • tick سرکار خانم الهام نجفی
 • tickسرکار خانم حوریه خزائی
 • tickسرکار خانم رقیه سید احمدی
 • tickسرکار خانم راضیه بیگم داورزنی
 • tickآقای مجید آقایی
 • tickسرکار خانم حکیمه جلالی راد
 • tick آقای مهدی طاهری
 • tickسرکار خانم ملیحه حسینقلیان
 • tickسرکار خانم جمیله مختاری
 • tick سرکار خانم لعیا اروانه
 • tickسرکار خانم رقیه محمودی
 • tickآقای محمد مومنی
 • tickسرکار خانم راضیه گل صنملو
 • tickسرکار خانم سمیه بذرافشان
 • tickسرکار خانم ام البنین میرعرب رضی
 • tickسرکار خانم ربابه ریاحی
 • tick آقای میثم پورنقدی
 • tickآقای ابوالحسن بختیاری زاده بلوچ
 • tickآقای ابوالفضل جعفری پور
 • tick سرکار خانم سمیه داوود آبادی فراهانی
 • tickسرکار خانم صدیقه شاکری
 • tick سرکار خانم مرضیه جولائی فروشانی
 • tickسرکار خانم سوسن عددی
 • tickسرکار خانم افسانه کاظم بیدهند
 • tick آقای حسین صالحی
 • tickسرکار خانم زینب حسنی گرگانی
 • tick آقای علی حسنی گرگانی
 • tickسرکار خانم فاطمه علی آبادی
 • tickسرکار خانم فاطمه زارع شاهی
 • tick سرکار خانم سمیه سادات موسوی
 • tickسرکار خانم زینب علی آبادی
 • tick سرکار خانم مریم احمد زاده
 • tickسرکار خانم معصومه محمدی
 • tickآقای پیمان اوسطی
 • tick آقای سید رضا حسینی
 • tickسرکار خانم طاهره طوبائی
 • tickسرکار خانم مهدیه حیدری فرد
 • tickسرکار خانم نسیمه زهرا ایزدی
 • tickسرکار خانم اعظم ابراهیمی نسب
 • tick سرکار خانم سکینه عباسی
 • tickسرکار خانم معصومه زارع
 • tick آقای محمد مهدی امینی
 • tickآقای محمدرضا رئیسی
 • tickسرکار خانم مریم پورندی
 • tickسرکار خانم سمیه تبرائی
 • tickآقای مهدی صمدی
 • tickآقای علی لوفلاح


 • tickسرکار خانم مینا عمارلو
 • tickسرکار خانم منیژه سراجی
 • tickسرکار خانم محبوبه کرد
 • tickسرکار خانم معصومه پورفضل الله باقری
 • tickسرکار خانم فاطمه حسینی
 • tickسرکار خانم سمیه جهانیانی
 • tickسرکار خانم فاطمه محمودی
 • tickسرکار خانم زهرا نوربخش
 • tickسرکار خانم عفت مظفری نژاد راوری
 • tickسرکار خانم آذر کاشفی
 • tickسرکار خانم فاطمه اسدی
 • tick آقای رحمت الله رحیمی پور راوری
 • tickسرکار خانم نجمه کاربخش
 • tickسرکار خانم سمانه کاربخش
 • tick آقای مسلم خیری
 • tickآقای سید مصطفی عرب زاده مدنی پور
 • tickآقای محمد اسماعیل رضایی
 • tickسرکار خانم سمیه محمد حسنی
 • tickسرکار خانم سکینه محمدی
 • tickآقای حسن ترکان
 • tickسرکار خانم حمیده ورعی
 • tickسرکار خانم فاطمه سهرابی
 • tickسرکار خانم اکرم نژاد اکبری
 • tickسرکار خانم افسانه افضل حیدری
 • tick آقای حسین اسلامی
 • tickسرکار خانم راضیه ملاحسنی
 • tickسرکار خانم نرجس ساجدی
 • tickسرکار خانم آمنه سادات طاهر
 • tickسرکار خانم سیده مرضیه لطیفی رستمی
 • tick سرکار خانم فاطمه بقائی
 • tickسرکار خانم مریم شیوان پور
 • tick سرکار خانم فاطمه رحیمی
 • tickآقای سید جمال صالحی
 • tickآقای مهدی فیروز آبادی
 • tick سرکار خانم طاهره شم آبادی
 • tickسرکار خانم زهرا سادات صحفی
 • tick سرکار خانم فاطمه شهبازی
 • tickآقای امیر ضیائی نیا
 • tickآقای غضنفر محمودی
 • tick آقای وحید پورباقراتی
 • tickآقای مصطفی فاطمی نسب
 • tick آقای هادی پریزاد
 • tickسرکار خانم فاطمه امیدواری
 • tickسرکار خانم فاطمه اصغری
 • tickآقای محمود سنحولی
 • tickسرکار خانم منصوره سادات حسینی
 • tick سرکار خانم محبوبه امین آبادی
 • tickسرکار خانم زهرا آقایی بهبهانی
 • tickسرکار خانم صغری عبیدی زاده
 • tick سرکار خانم الهام حاج هاشمی
 • tickسرکار خانم اسدالله شبانی
 • tickسرکار خانم فاطمه آگاه

 • tickسرکار خانم فاطمه محمد ظاهری
 • tickسرکار خانم اکرم محمدی آرانی
 • tickسرکار خانم الهام اشتیاقی
 • tick سرکار خانم صفورا هرمزی
 • tickآقای مهران هرمزی
 • tick سرکار خانم طاهره کراری صدر آبادی
 • tickسرکار خانم منصوره حاجی دائی
 • tickسرکار خانم انسیه پیرانی کاشانی
 • tickسرکار خانم حکیمه خضری
 • tickآقای محمد هاشم نظری
 • tickآقای محمد شه گلی
 • tick سرکار خانم الهام معزی
 • tickسرکار خانم لیلا باطنی راد
 • tickسرکار خانم فاطمه رئیس میرزایی
 • tick سرکار خانم شکوفه صباغی کوهرودی
 • tickسرکار خانم مطهره فدایی
 • tickسرکار خانم زیور مرادی
 • tickسرکار خانم مرضیه اکبری باقری
 • tick-
 • tick-
 • tick-
 • tick -
 • tick-
 • tick-
 • tick -
 • tick-
 • tick -
 • tick-
 • tick-
 • tick -
 • tick-
 • tick -
 • tick-
 • tick-
 • tick -
 • tick-
 • tick -
 • tick-
 • tick-
 • tick -
 • tick-
 • tick-
 • tick-
 • tick-
 • tick -
 • tick-
 • tick -
 • tick-
 • tick-
 • tick-
 • tick-
 • tick-