به نام خداوند مِهر مِهروَرز

شما حافظین ارجمند با توجّه به جداول زیر می‌توانید از تاریخ برگزاری تمام دوره‌های آزمون حفظ خطابه‌های غدیر و فدک مطلع شوید و برای حفظ هر کدام برنامه ریزی نمایید.

 


آزمون دوره دهم غدیر سال 98

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 13 اردیبهشت ماه
2. مرحله مقدماتی: 20 اردیبهشت ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

زمان برگزاری به اتمام رسید

آزمون دوره یازدهم غدیر سال 98

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 11 مرداد ماه
2. مرحله مقدماتی: 18 مرداد ماه


3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

زمان برگزاری به اتمام رسید

آزمون دوره دوازدهم غدیر سال 98

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 10 آبان ماه
2. مرحله مقدماتی: 17 آبان ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

آزمون دوره سیزدهم غدیر سال 98

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 11 بهمن ماه
2. مرحله مقدماتی: 18 بهمن ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

در زمان مقرر ثبت‌نام کنید

آزمون دوره هشتم فدک سال 98

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 09 فروردین ماه
2. مرحله مقدماتی: 16 فروردین ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

زمان برگزاری به اتمام رسید

آزمون دوره نهم فدک سال 98

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 14 تیر ماه
2. مرحله مقدماتی: 21 تیر ماه


3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

زمان برگزاری به اتمام رسید

آزمون دوره دهم فدک سال 98

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 12 مهر ماه
2. مرحله مقدماتی: 19 مهر ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.

زمان برگزاری به اتمام رسید

آزمون دوره یازدهم فدک سال 98

1. مرحله‌ پیش‌نیاز: 13 دی ماه
2. مرحله مقدماتی: 20 دی ماه

3. مرحله نهایی: حدود 10 روز بعد با هماهنگی‌ تلفن انجام می‌پذیرد.