آن روز بزرگ فرا رسید و اکنون! یگانه میراث دار غدیر....