آیا تا به حال به ارسال و دریافت فایل ها از طریق اینترنت توجه کردین؟ آیا متوجه شدین که سیستم شما گاهی بدون اجازه ی شما مطالبی را به فضای مجازی و برای افرادی خاص ارسال می کنه؟