آیا شما زیاد تایپ می کنین؟ آیا از غلط یابی متون خود رنج می برین؟ آیا بعد از غلط یابی هم متن شما غلط های زیادی داره؟ آیا برای غلط یابی به فرد دیگری هم نیاز دارین؟ و آیا...