احادیثی از منابع شیعه و سنی که حضرت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در طول مدت رسالت خویش حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام را به عنوان جانشین خود معرفی کرده اند معرفی بفرمایید.