حمیده دختر محمد شریف بن شمس الدین رویدشتی اصفهانی(قسمت اول)