در صحبت با شخصی چند نكته بیان كرد كه بنده در جواب آن ماندم و با شما تماس گرفتم، یك این‌كه ما در هیچ جای قرآن نداریم