دوستی گفت نذری برای غدیر کن. من منظور این دوست را نمی فهمم که چه نذری کنم؟