روزهای شاد و پر سروری را پشت سر گذاشتیم، آغاز دوران امامت...