سراسر ماه رجب را كه نگاه مي كني همه پُر است از ابواب رحمت....