شاید بتوان گفت ماه شعبان بیش از هر ماه دیگری یادآور عشق و...